404

404 (18/3/44)

บางคนที่ไม่รู้เรื่องบางอย่าง จากข้อความของ World-Wide-Web "404, URL Not Found" ที่หมายความว่าไฟล์ที่คุณพยายามจะเข้าถึงนั้นหาไม่พบ

"อย่าไปถามเค้าเลย เขาเป็นพวก 404"

404 เป็นรหัสในการตอบรับของ telnet protocol ที่ HTTP (Hypertext Transfer Protocol) ของเว็ปนั้นใช้อยู่

ตัวเลข 4 ตัวแรกหมายถึง client error เช่นการพิมพ์ URL ผิด ตัวเลข 0 ตัวกลางหมายถึง general syntax error ตัวเลข 4 ตัวสุดท้ายหมายถึงข้อผิดพลาดเฉพาะในกลุ่มของ 40x ที่มี 400: Bad Request, 401: Unauthorized และอื่น ๆ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License