มาตรา 15

หมวด ๑
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

มาตรา ๑๕ ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๔ ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดตาม มาตรา ๑๔

law
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License