Bug

bug (30/12/43)

คุณสมบัติที่ไม่เป็นที่ต้องการหรือตั้งใจของโปรแกรมหรือชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ โดยเฉพาะที่เป็นสาเหตุให้มันทำงานผิดปกติ ตรงข้ามกับลักษณะเด่น(feature) เช่น "มีบั๊กในโปรแกรม editor มันเขียนตัวอักษรย้อนหลัง" การค้นหาและการกำจัดบั๊กในโปรแกรม เรียกว่า "debugging"

พลเรือเอก Grace Hopper (ผู้คิดค้นภาษา COBOL) เล่าเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่เครื่อง Harvard Mark II ทำงานผิดปกติโดยการดึงตัวแมลงที่อยู่ระหว่างวงจรในเครื่อง ต่อมาภายหลังเธอได้ใช้คำว่า bug ด้วยอารมณ์ ขันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยหนังสือที่บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและตัวแมลง(ผีเสื้อราตรี) อยู่ในตู้แสดงที่ Naval Surface Warfare Center (NSWC) เรื่องและภาพเกี่ยวกับเรื่องนี้ถูกบันทึกในหนังสือ "Annals of the History of Computing", Vol. 3, No. 3 (July 1981), pp. 285—286

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License