มาตราต่างๆ

เกี่ยวกับคำนิยาม
มาตรา ๑,๒,๓ และ ๔ อ่านรายละเอียด

หมวด ๑ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
มาตรา ๕ อ่านรายละเอียด
มาตรา ๖ อ่านรายละเอียด
มาตรา ๗ อ่านรายละเอียด
มาตรา ๘ อ่านรายละเอียด
มาตรา ๙ อ่านรายละเอียด
มาตรา ๑๐ อ่านรายละเอียด
มาตรา ๑๑ อ่านรายละเอียด
มาตรา ๑๒ อ่านรายละเอียด
มาตรา ๑๓ อ่านรายละเอียด
มาตรา ๑๔ อ่านรายละเอียด
มาตรา ๑๕ อ่านรายละเอียด

หมวด ๒
พนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา 18 รายละเอียด
มาตรา 19 รายละเอียด
มาตรา 20 รายละเอียด
มาตรา 21 รายละเอียด
มาตรา 22 รายละเอียด
มาตรา 23 รายละเอียด
มาตรา 24 รายละเอียด
มาตรา 25 รายละเอียด
มาตรา 26 รายละเอียด
มาตรา 27 รายละเอียด
มาตรา 28 รายละเอียด
มาตรา 29 รายละเอียด
มาตรา 30 รายละเอียด

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License