Denial Of Service

Denial of Service (DoS)
(8/12/43)

เป็นสภาวะซึ่งระบบคอมพิวเตอร์นั้นไม่สามารถโต้ตอบการสื่อสารที่ส่งเข้ามาโดยทั่วไปได้อีกต่อไป

Denial of Service attack

การโจมตีเน็ตเวิร์คด้วยการส่งคำร้องขอข้อมูลจำนวนมากซึ่งทำให้เน็ตเวิร์คนั้นช้าลงหรือหยุดชะงักลงโดยสิ้นเชิง การโจมตีนี้ไม่เหมือนกับไวรัสหรือเวอม(worm) มันสามารถทำให้ฐานข้อมูลเสียหายอย่างร้ายแรง การโจมตีแบบนี้ ทำให้เน็ตเวิร์คเซอร์วิสหยุดชะงักไปช่วงเวลาหนึ่ง

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License