Finger Root Query

ชื่อ FINGER root query
ความหมาย Finger root query เป็นการรวบรวมข้อมูลผู้บุกรุก (attacker) อาจจะได้รับรายละเอียดของ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการบัญชีของผู้ใช้เป็นพิเศษ เหตุการณ์นี้ถูกผู้บุกรุกจะ พยายามที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบัญชี ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการ"root"บนระบบยูนิกซ์ ที่ผ่านช่องทางบริการจาก Service finger ข้อมูลข่าวสารสามารถรวบรวม รวมถึงเวลา และ source address ของการเข้าใช้ล่าสุดและ/หรือการเข้าใช้ปัจจุบัน ประเภทของ shell เส้นทางไปยัง directory อีเมล์ที่ส่งต่อไปยัง address ซึ่งอาจคาดเดารายชื่อของผู้ดูแลระบบอาจเป็นผลให้เดารหัสผ่าน root และเข้าถึงระบบได้

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License