Flood

flood (22/4/44)

เกิดขึ้นในเน็ตเวิร์คในแบบเรียลไทม์(ไม่ว่าจะอยู่ระดับไหนของ TCP/IP) หรือในระดับของ IRC

เป็นการส่งข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากไปยังยูสเซอร์ อีกคนหนึ่ง (หรือกลุ่มของยูสเซอร์ใน channel หนึ่ง) เพื่อพยายามรบกวน ยูสเซอร์คนนั้น ให้คอมพิวเตอร์ของเขาหยุดทำงาน หรือทำให้บัฟเฟอร์ (พื้นที่ ของหน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูลข่าวสาร) ของเน็ตเวิร์คแน่นขนัดเป็นผลให้ เขาขาดการเชื่อมโยงกับ เน็ตเวิร์คของเขา

หลักการ flood นั้นผู้ที่กระทำควรมี bandwidth (ขนาดของข้อมูลที่สามารถส่งผ่านวงจรสื่อสาร หนึ่งภายในหนึ่งวินาที) มากกว่าบุคคลที่จะถูก flood และสิ่งที่ ทำเพื่อ flood ผู้นั้น (เช่นการสร้าง ping request) ควรที่จะใช้ทรัพยากรของเครื่องสำหรับการสร้างการโจมตีน้อยกว่าเครื่องของเหยื่อ ที่จะใช้เพื่อรับมือการโจมตี นอกจากนี้ผู้โจมตียังต้องระวังการถูกระบุตัวได้ว่าเป็นใคร

โดย ปกติถ้าผู้โจมตีไม่ได้ทำตามหลักเหล่านี้จะทำให้ส่งผลเสียต่อผู้โจมตีเอง เช่น ผู้ใช้งาน IRC จะ flood ตัวเองจนหลุดการเชื่อมโยงกับเน็ตเวิร์คในขณะที่ผู้ที่เป็นเหยื่อกลับไม่ได้ รับผลกระทบแต่อย่างใด เซิร์ฟเวอร์ของ IRC จะสามารถตรวจพบความพยายามที่จะ flood ของผู้โจมตี และเขาจะถูกแบนจากเน็ตเวิร์คแบบกึ่งถาวร

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License