Glob

glob

ใช้เพื่อขยายอักขระ wild card ในชื่อที่อยู่ของไฟล์ (path name)

ในระบบยูนิกซ์ wild card (อักขระที่ใช้ที่แทนอักขระใด ๆ ในการเปรียบเทียบสายอักขระ) ของชื่อไฟล์คือ

*=ไม่มีอักขระหรือมีอักขระหนึ่งตัวขึ้นไป (เช่น UN*X)

?=อักขระเดี่ยวใด ๆ

[] อักขระใด ๆ ที่เครื่องหมายนี้ล้อมรอบไว้

{} แสดงถึงการทางเลือกของตัวเลือกที่คั่นไว้ด้วยเครื่องหมายคอมม่า (comma) เช่น foo{baz,qux} ก็จะเป็น "foobaz" หรือ "fooqux" ไวยากรณ์(syntax) นี้จะสร้างรายการของคำที่เป็นไปได้มากกว่าที่จะเป็นคำที่ตรงกัน

แฮกเกอร์ใช้กันอย่างแพร่หลายในการเขียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะกับ อีเมล หรือกลุ่มข่าวยูสเน็ตในหัวข้อทางเทคนิค เช่น "He said his name was [KC]arl" (แสดงออกอย่างคลุมเครือ) "I don't read talk.politics.*" (กลุ่มย่อยของ talk.politics ใด ๆ ในยูสเน็ต)

รูปแบบของ glob คล้ายกับที่ใช้ในโปรแกรม regexps

ในยูนิกซ์ "glob" เป็นโปรแกรมย่อยที่ขยายอักขระ wild card ใน unix shell อันเก่าแก่ที่มีก่อน Bourne shell (sh)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License