ICMP Source Quench

ชื่อ ICMP Source Quench
ความหมาย เหตุการณ์นี้จะเกิดเมื่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์(network host) สร้าง ICMP source quench datagram โดย ICMP source quench messages จะถูกสร้างเมื่อ gateway device ไม่มีพื้นที่ใน buffer เพื่อประมวลผลการจราจรทางข้อมูล(network traffic)ที่เข้ามา จึงมีการสร้างข้อความ(message)เพื่อเป็นการแจ้งให้เครื่องลูกข่าย(host)จำกัดความเร็วในการส่งข้อมูล

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License