Pornography

pornography (6/4/44)

ภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่ง มักจะเป็นของผู้หญิงในสภาพเปลือยในลักษณะต่าง ๆ แสดงท่าหรือกระทำการที่มุ่งปลุกราคะกับผู้ชาย ผู้หญิง สัตว์ หรืออุปกรณ์ช่วยอื่น ๆ บางคนกล่าวว่าเป็นการทำให้ผู้หญิงเสื่อมเสีย บางคนกล่าวว่าทำให้เด็กหนุ่ม(ผู้ที่ ดาวน์โหลดภาพมาจากระบบบูเลติดบอร์ด หรือแลกเปลี่ยนกันทางฟลอปปี้ดิสก์) ใจแตก ส่วนมากจะเป็นรูปในฟอร์แมท GIF หรือในแบบ JPEG (ที่กำลังเพิ่มจำนวนขึ้น) หรือมีแม้กระทั่งเกมส์ในลักษณะนี้ เกมส์ในรุ่นแรก ๆ เช่น Mac Playmate

ข้อควรระวัง - ในหลาย ๆ สถาบันโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยหลายแห่งมีกฏข้อห้ามอย่างเคร่งครัดไม่ให้ใช้ คอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์คของสถาบันเพื่อทำสำเนาหรือเก็บสิ่งเหล่านี้ ซึ่งอาจทำให้คุณเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License