Public Key Infrastructure

Public Key Infrastructure (PKI) (21/10/44)

ระบบการเข้ารหัสโดยใช้ public key ที่ใช้ digital certificate จากผู้ที่มีอำนาจในการออก certificate และผู้มีอำนาจในการลงทะเบียนอื่น ๆ ที่พิสูจน์ความถูกต้อง ของผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายในการทำธุรกรรมอีเล็กทรอนิกส์

PKI กำลังอยู่ในช่วงการพัฒนาและไม่มี PKI และมาตรฐานเดียวที่ผ่านการตกลงเพื่อใช้งาน อย่างไรก็ตามหลายคนเห็นด้วยว่าจำเป็นต้องมี PKI ที่เชื่อถือได้ก่อนที่อีคอมเมิร์ซจะแพร่หลายอย่างกว้างขวาง

US DOD PKI

US NIST PKI

IETF PKIX Working Group

แปลจาก FOLDOC - Computing Dictionary

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License