TELNET Attempted SU from wrong group

ชื่อ TELNET Attempted SU from wrong group
ความหมาย เหตุการณ์นี้จะเกิดเมื่อผู้บุกรุกสามารถเข้าถึงระบบทั้งหมดได้(root privileges)ด้วยการส่ง su command มายังtelnet server ซึ่งเป็นการบอกว่าผู้บุกรุกสามารถเชื่อมต่อเข้ามายัง telnet server โดยการใช้ข้อมูล(account)อื่นๆที่ไม่ใช่ของระบบเอง และเมื่อการบุกรุกล้มเหลวจะมีการสร้าง error message ขึ้นเพื่อบอกว่าผู้ใช้ที่เข้ามาไม่ใช่สมาชิกของระบบ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License